సంకటహరచతుర్ధి సోమవారం

సంకటహరచతుర్ధి సోమవారం - సర్వ విఘ్నాలు మరియు కుటుంబం, సామాజిక అర్థిక కష్టాలు నుడి విముక్తి కోసం మానసిక ప్రశాంతత కోసం మన సేవాభాగ్యం పీఠంలో శ్రీ మహా గణపతి పూజ - మరియు యజ్ఞము మీ గోత్రనామాలతో నిర్వహించబడును తేదీ…

Read more

మహాలక్ష్మీ యాగం – శుక్రవారం పౌర్ణమి

శుక్రవారం పౌర్ణమి మహాలక్ష్మీ యాగం - 11 సర్లు శ్రీ సూక్త ప్రకారం గా తేనె గులాబీ పూలతో కలిపి మీ ఇష్టమైన కోరికలతో - ఆర్ధికపరమైన విషయాలతో అమ్మవారి అనుగ్రహం కలగాలని మన సేవాభాగ్యం పీఠంలో మహాలక్ష్మి యాగం చేయబడుతుంది తేదీ…

Read more