సంకటహరచతుర్ధి సోమవారం

సంకటహరచతుర్ధి సోమవారం - సర్వ విఘ్నాలు మరియు కుటుంబం, సామాజిక అర్థిక కష్టాలు నుడి విముక్తి కోసం మానసిక ప్రశాంతత కోసం మన సేవాభాగ్యం పీఠంలో శ్రీ మహా గణపతి పూజ - మరియు యజ్ఞము మీ గోత్రనామాలతో నిర్వహించబడును తేదీ…

₹1001